ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETING STADION AMSTERDAM C.V.


Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Stadion Amsterdam C.V. (hierna ‘Ticketing Johan Cruijff ArenA’);

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Ticketing Johan Cruijff ArenA voor een Evenement;

Boeking
Het totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij - bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder - doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Website
De website www.johancruijffarena.nl;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Ticketing Johan Cruijff ArenA worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Ticketing Johan Cruijff ArenA, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Ticketing Johan Cruijff ArenA treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Ticketing Johan Cruijff ArenA is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Ticketing Johan Cruijff ArenA een Boeking voor een of meer Tickets heeft geplaatst. Ticketing Johan Cruijff ArenA verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Ticketing Johan Cruijff ArenA aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Ticketing Johan Cruijff ArenA kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Ticketing Johan Cruijff ArenA

4.2 De door Ticketing Johan Cruijff ArenA geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketing Johan Cruijff ArenA aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Ticketing Johan Cruijff ArenA niet toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Ticketing Johan Cruijff ArenA of Organisator, kan Ticketing Johan Cruijff ArenA en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Ticketing Johan Cruijff ArenA en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Ticketing Johan Cruijff ArenA op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Ticketing Johan Cruijff ArenA streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Ticketing Johan Cruijff ArenA.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Ticketing Johan Cruijff ArenA retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Ticketing Johan Cruijff ArenA niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Ticketing Johan Cruijff ArenA besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Ticketing Johan Cruijff ArenA behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Ticketing Johan Cruijff ArenA kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Ticketing Johan Cruijff ArenA aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Ticketing Johan Cruijff ArenA verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Ticketing Johan Cruijff ArenA wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 Ticketing Johan Cruijff ArenA kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover Ticketing Johan Cruijff ArenA tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Ticketing Johan Cruijff ArenA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Ticketing Johan Cruijff ArenA door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Ticketing Johan Cruijff ArenA gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Ticketing Johan Cruijff ArenA uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Ticketing Johan Cruijff ArenA.

Laatst gewijzigd op: 27-09-2021