Huisregels Johan Cruijff ArenA

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Huisregels wordt verstaan onder:

“Stadion Amsterdam”: de commanditaire vennootschap Stadion Amsterdam C.V., st statutair gevestigd te Amsterdam, en de naamloze vennootschap Stadion Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

“Huisregels”: de onderhavige Huisregels Johan Cruijff ArenA.

“Publiek”: eenieder die een Evenement in de Johan Cruijff ArenA bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond de Johan Cruijff ArenA, zowel voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement als dagen dat er geen Evenement in de Johan Cruijff ArenA is.

“Johan Cruijff ArenA”: het multifunctionele sport- en gebouwencomplex te Amsterdam genaamd de Johan Cruijff ArenA, bestaande uit een (voetbal)stadion met de daarbij behorende voorzieningen, horecagelegenheden, aanverwante bedrijfsruimten, terreinen, toegangen en toegangswegen, met uitzondering van de op niveau 0 en 1 onder de Johan Cruijff ArenA gelegen parkeergarage.

“Evenement”: gebeurtenis die plaatsvindt in de Johan Cruijff ArenA, waaronder begrepen een voetbalwedstrijd, concert, dance-event, business-event, rondleiding dan wel een (openbare of besloten) gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen.

“Stadionverbod”: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in of in de directe nabijheid van de Johan Cruijff ArenA aanwezig te zijn, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Stadion Amsterdam.

“Organisator”: Stadion Amsterdam alsmede een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Evenement in de Johan Cruijff ArenA organiseert.

“Toegangsbewijs”: een bewijs, voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander deugdelijk bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich ter plaatse te bevinden blijkt, waaraan een Toegangsrecht is verbonden.

“Toegangsrecht”: de bevoegdheid om toegang te krijgen tot de Johan Cruijff ArenA om daarin tijdelijk te verblijven en/of een Evenement bij te wonen.

“Legitimatiebewijs”: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

“Drugs”: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet alsmede andere middelen die het gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden en bij gebruik door een persoon kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en gevaar voor het Publiek.

“Alcoholhoudende dranken”: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

“Vuurwerk”: producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, waaronder fakkels.

“Location Based Service”: een dienst die het voor Stadion Amsterdam mogelijk maakt om de bewegingen van het Publiek met een mobiel apparaat, zoals een mobiele telefoon, in de Johan Cruijff ArenA te volgen waarbij alle informatie volledig wordt verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Huisregels zijn van toepassing tussen Stadion Amsterdam en het Publiek. Deze Huisregels zijn tevens verbindend voor eenieder die een Toegangsbewijs koopt en/of verkrijgt. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs is gekocht, dan wel verkregen.
 

ARTIKEL 3 – TOEGANG TOT DE JOHAN CRUIJFF ARENA

3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van de Johan Cruijff ArenA en gedurende de periode dat het in de Johan Cruijff ArenA aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Op verlangen van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag dient het Publiek te allen tijde aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te kunnen beschikken.

3.2 Het is voor het Publiek verboden zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van de Johan Cruijff ArenA waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.

3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.

3.4 Bij het verlaten van dat gedeelte waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk.

3.5 Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van de Johan Cruijff ArenA.

3.6 Aanwijzingen van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam, Organisator en/of ander bevoegd gezag dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

3.7 Het Publiek dat niet over een geldig Toegangsbewijs beschikt wordt de toegang tot de Johan Cruijff ArenA geweigerd dan wel uit de Johan Cruijff ArenA verwijderd.

3.8 Stadion Amsterdam heeft het recht om gegevens op het Legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen, waaronder het maken van een kopie.
 

ARTIKEL 4 – DATUM EN TIJDSTIPPEN VAN EVENEMENTEN

4.1 Evenementen vinden zoveel mogelijk plaats op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De Organisatoren behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen dan wel fouten te herstellen, indien dit naar hun oordeel nodig is.

4.2 Het afgelasten, het staken of het niet uitspelen van een Evenement, dan wel het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, een voetbalbond of het openbaar gezag spelen zonder publiek van een Evenement geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere compensatie. Dit geldt ook, indien er sprake is van het verplaatsen van een Evenement in tijd of locatie of een beslissing van een bevoegde (instantie) dat het Evenement (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.
 

ARTIKEL 5 – OVERDRAAGBAARHEID

5.1 Het is verboden Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privé-sfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Amsterdam en/of de Organisator is het verboden direct of indirect Toegangsbewijzen voor Evenementen te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen of als onderdeel van arrangementen (zoals arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus)touroperators, reisbureaus en ticketingbureaus).

5.3 Handelen in strijd met de bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.

5.4 Personen die een Toegangsbewijs hebben gekocht en/of verkregen en dit doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan de Johan Cruijff ArenA.

5.5 De wijze van verkoop van Toegangsbewijzen is, behoudens het bepaalde in deze Huisregels, mede vastgelegd in een specifieke regeling die geacht wordt onderdeel van deze Huisregels uit te maken.

5.6 De Toegangsbewijzen die het toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent en/of een onjuiste code opleveren zijn ongeldig, dan wel leidt tot verval van geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.
 

ARTIKEL 6 – REGLEMENTEN, STATUTEN EN OVERIGE TOEPASSELIJKE REGELINGEN

De Evenementen vinden plaats onder de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de Organisator en/of die organisaties waarbij de Organisator te eniger tijd is aangesloten, dan wel waaraan de Organisator zich onderworpen heeft.
 

ARTIKEL 7 – ALCOHOL, DRUGS EN HANDELSWAREN

7.1 Het is het Publiek verboden in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs de Johan Cruijff ArenA te betreden en/of in de Johan Cruijff ArenA aanwezig te zijn.

7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in de Johan Cruijff ArenA is verboden.

7.3 Het in de Johan Cruijff ArenA verkopen, dan wel aanbieden of met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, waaronder (Alcoholhoudende) dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes (inclusief de daarbij behorende verpakkingen, (plastic) glazen en dergelijke), is slechts toegestaan, indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van Stadion Amsterdam en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

7.4 Stadion Amsterdam behoudt zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder reclame-uitingen die verband houden met, dan wel het gevolg zijn van directe, dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan Stadion Amsterdam en/of de Organisator gelieerde sponsor, te weren uit de Johan Cruijff ArenA.

7.5 Stadion Amsterdam behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, waaronder (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren, in zijn geheel, dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van de Johan Cruijff ArenA te verbieden of te doen staken.

7.6 Het Publiek dient afval, waaronder van genuttigde dranken en etenswaren, te deponeren in de daartoe bestemde containers.
 

ARTIKEL 8 – ONGEOORLOOFDE VOORWERPEN EN GEDRAG

8.1 Het is verboden voorwerpen in de Johan Cruijff ArenA mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de (brand)veiligheid en/of de openbare orde, waaronder flessen, glazen, blikjes, stokken, kettingen, slag-, steek- en stootwapens, voetbalshirts bij andere Evenementen dan voetbalwedstrijden, spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, in de ogen van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag, discriminerende, politieke statements en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld. 

8.2 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA spandoeken en/of vlaggen mee te nemen groter dan 1m2, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Amsterdam of Organisator. Spandoeken en/of vlaggen groter dan 1m2, waar schriftelijke toestemming van Stadion Amsterdam of Organisator  is gegeven, dienen tevens over een brandveiligheidscertificaat te beschikken.

8.3 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA tassen mee te nemen in ieder geval met een afmeting groter dan A4 formaat en/of 30 cm x 21 cm x 10 cm.

8.4 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.

8.5 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.

8.6 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag, onnodige hinder, zichtbeperking en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een ander persoon of goed. Daaronder zijn begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een bezoeker pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.

8.7 Het is verboden zich in de Johan Cruijff ArenA te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.

8.8 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA lichtinstallaties, hekken, daken, catwalk, gracht, en andere toestellen en/of bouwwerken te klimmen. Voorts is het  verboden (bij voetbalwedstrijden) het  afgebakende (gras)veld te betreden.

8.9 Het is verboden dieren mee te nemen in de Johan Cruijff ArenA. Dit geldt niet voor personen die zijn aangewezen op een hulp- en/of geleidehond en/of (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag.

8.10 (Interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag dan wel bewaring te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering. Het uitvoeren van visitatie en/of privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering binnen de Johan Cruijff ArenA gebeurt bij de in- en uitgangen en binnen de Johan Cruijff ArenA wanneer daartoe aanleiding is. Bij weigering van bovenstaande controles wordt het Publiek geen toegang (meer) verleend of wordt het Publiek verwijderd uit de Johan Cruijff ArenA.

8.11 Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in de Johan Cruijff ArenA te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken middels hoofddeksel, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door de (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, personeel van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.
 

ARTIKEL 9 – BEELD- EN/OF GELUIDSOPNAMEN EN LOCATION BASED SERVICE

9.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers of andere aanwezigen voor enig ander doel dan gebruik in de privé-sfeer. Dit geldt niet voor, naar het oordeel van Stadion Amsterdam, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Amsterdam.

9.2 Het Publiek dat bij en/of in de Johan Cruijff ArenA en/of een Evenement aanwezig is:

a) erkent dat het Evenement een publiek, openbaar dan wel besloten en commercieel Evenement is;

b) stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige of toekomstige media technologieën;

c) geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik zoals bedoeld in sub 

d) om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;

e) stelt noch Stadion Amsterdam noch partijen die met toestemming van Stadion Amsterdam gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;

f) doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in en rond de Johan Cruijff ArenA waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;

g) erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Stadion Amsterdam in het kader van openbare orde en veiligheid video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

h) erkent dat Location Based Service operationeel is en gaat ermee akkoord dat Location Based Service door of namens Stadion Amsterdam wordt gebruikt.

i) zich bewust van en stemt in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van Stadion Amsterdam. 
 

ARTIKEL 10 – SANCTIES

10.1 Het Publiek dat op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Huisregels bepaalde, kan door (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Johan Cruijff ArenA worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) de Johan Cruijff ArenA worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

10.2 Stadion Amsterdam is gerechtigd om een Stadionverbod en/of geldboete op te leggen aan eenieder die in en/of buiten de Johan Cruijff ArenA in het kader van een Evenement in strijd heeft gehandeld met het in deze Huisregels bepaalde en/of een strafbaar feit heeft begaan en/of ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan (voetbal gerelateerd) wangedrag en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het Evenement en/of Stadion Amsterdam wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 5 genoemde personen.

10.3 Stadion Amsterdam is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 opgelegd Stadionverbod.

10.4 Stadion Amsterdam is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd Stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stadion Amsterdam.
 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Het Publiek houdt zich geheel op eigen risico in de Johan Cruijff ArenA op. Stadion Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat aan het Publiek en/of zaken (van het Publiek), als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van Stadion Amsterdam, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met de Evenementen en/of het verblijf in de Johan Cruijff ArenA, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

11.2 Onverlet het genoemde in artikel 11.1 is Stadion Amsterdam niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het betreden van de Johan Cruijff ArenA en/of bijwonen van een Evenement, waaronder gehoorschade en andere lichamelijke stoornissen, noch voor afwijkingen in het aangekondigde tijdschema van een Evenement, noch voor de inhoud en wijze van uitvoeren van (het programma van) het Evenement.

11.3 Het Publiek is aansprakelijk voor alle schade die hij door zijn handelen of nalaten veroorzaakt in de Johan Cruijff ArenA aan zaken en/of personen en vrijwaart Stadion Amsterdam voor aanspraken van derden terzake. 
 

ARTIKEL 12 – PRIVACYVERKLARING

Van deze Huisregels maakt deel uit de privacyverklaring van Stadion Amsterdam zoals op https://www.johancruijffarena.nl/privacyverklaring/ is weergegeven.
 

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE HUISREGELS

Stadion Amsterdam kan deze Huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De meest recente versie is terug te vinden op de webpagina, zie: https://www.johancruijffarena.nl/huisregels/ 
 

ARTIKEL 14 – JOHAN CRUIJFF ARENA ROOKVRIJ 

De Johan Cruijff ArenA is volledig rookvrij. Roken is verboden in de gehele Johan Cruijff ArenA, ongeacht of dit binnen, buiten en/of in de open lucht is. 
 

ARTIKEL 15 - OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Stadion Amsterdam heeft het recht om derden aan te wijzen om datgene wat in deze Huisregels staat (mede) te effectueren.

15.2 Indien enige bepaling van deze Huisregels nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Huisregels volledig van kracht blijven en treedt een nieuwe bepaling in de plaats van de nietige c.q. vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


ARTIKEL 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Huisregels en alle overeenkomsten waarop deze Huisregels van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot of samenhangend met deze Huisregels zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

*****