De Johan Cruijff ArenA is de thuisbasis van Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en ook voor zakelijke evenementen. Op alle zakelijke evenementen gehost in ons stadion zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Opdrachtnemer als zelfstandige commanditaire vennootschap haar werkzaamheden uitoefenend onder de naam Stadion Amsterdam C.V. en tevens onder de handelsnaam Johan Cruijff ArenA, bij de KvK ingeschreven te Amsterdam onder nummer 33254163, verleent haar diensten gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Dutch Venue Association. Dutch Venue Association is de branchevereniging voor de Nederlandse evenementenlocatie branche. Aangesloten locaties hanteren deze voorwaarden.

1.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.3 Op de overeenkomst zijn tevens uitsluitend de huisregels (huishoudelijk reglement) van opdrachtnemer van toepassing welke als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd en te raadplegen zijn via direct webadres huisregels. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de huisregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de huisregels.

OPTIE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 2 Opties

2.1 Opdrachtnemer kan op verzoek van opdrachtgever aan haar een optie op zaalruimte verstrekken. Een optie is voor opdrachtnemer als opdrachtgever geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Wanneer een optie voor bepaalde duur met opdrachtgever is overeengekomen, dan is opdrachtnemer gerechtigd om voor de optie een zekerheidstelling te verlangen. Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, dan is opdrachtnemer gerechtigd de zekerheidstelling te behouden (lees: niet aan opdrachtgever terug te betalen).

Artikel 3 Aanbiedingen/ offerte

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen/ offertes zijn 14 dagen geldig vanaf de offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en/of tenzij opdrachtgever de aanbieding/offerte binnen die termijn schriftelijk afwijst en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding/offerte binnen die termijn schriftelijk intrekt.

3.2 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als in haar schriftelijke aanbieding/ offerte ten minste vermeld staat:

  • welke ruimte(n) gedurende welke periode tegen welke prijs gehuurd zijn;
  • ten behoeve van welk soort project de ruimte(n) gehuurd zijn;
  • de indicatie van het aantal personen dat verwacht wordt aanwezig zullen zijn;

en de aanbieding/offerte tijdig voor akkoord is getekend door beide partijen dan wel door opdrachtgever per e-mail voor akkoord is verklaard, en tijdig door opdrachtgever is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever (o.a. veiligheid en informatie)

4.1 Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

4.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele risico’s voor de status van (het pand van) het gehuurde en/of de goede naam van opdrachtnemer die door of vanwege het evenement zouden kunnen ontstaan. Daaronder, doch niet uitsluitend, vallen risico’s door het bezoekersprofiel, de (gewijzigde) aard van het evenement, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag, politieke of maatschappelijke onrust en mogelijke weigering van benodigde vergunningen in algemene zin, mede op grond van Wet Bibob of eigen vergunningen van de locatie. Opdrachtnemer heeft het recht het evenement zonder schadeplichtigheid te ontbinden indien de mededelingsplicht door opdrachtgever is geschonden en/of de verstrekte informatie incorrect of onvolledig is. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer, is zij niet gehouden (i) tot vergoeding van door opdrachtgever geleden schade in welke zin dan ook, en/ of (ii) teruggave van verrichte (aan)betalingen.

4.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

4.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien zij niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 4.1, 4.2 en/of 4.3 in deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer daardoor (i) de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden, waartoe opdrachtnemer in dat geval gerechtigd is en/of (ii) opdrachtnemer opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

4.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms)rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten).

4.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen.

4.7 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het te organiseren evenement passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van de locatie van opdrachtnemer en geen overlast mag veroorzaken bij overige huurders/gebruikers van het gebouw en omwonenden.

4.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het evenement).

Gehuurde en voorwaarden evenement

Artikel 5 Gehuurde

5.1 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het beoogde evenement.

5.2 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het gehuurde.

5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer:
a) het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst;
b) het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken, met dien verstande dat deze toestemming niet is vereist voor exposanten indien het evenement een beurs of expositie betreft;
c) indien en voor zover van toepassing, in het gehuurde zaken en diensten te exposeren buiten het in de overeenkomst omschreven expositieprogramma;
d) het evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven, waarbij opdrachtnemer haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.

5.4 Opdrachtgever is gehouden de huisregels ter kennis van de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, door haar ingeschakelde derden, etc. te brengen en blijft verantwoordelijk en afzonderlijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de huisregels door die partijen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade - en aanspraken van derden - voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden of de overeenkomst door de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc.

Artikel 6 Gastenaantal

6.1 De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst en/ of de geschiktheid van het gehuurde.

6.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk schriftelijk te informeren zodra wijzigingen en/of aanvullingen ontstaan die afwijken van de overeenkomst.

6.3 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is slechts eenmalig mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal. Verrekening zal daar waar van toepassing plaatsvinden tegen overeengekomen voorwaarden. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval van een vermindering hoger dan 5% zijn calculaties aan te passen aan de dan ontstane situatie, waaronder een andere zaalruimte.

6.4 Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering van het evenement dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd gasten te weigeren bij overschrijding van het overeengekomen aantal gasten, onder andere gelet op de veiligheid van de overige gasten in verband met het oppervlakte van het gehuurde en geldende veiligheidsvoorschriften. Het door opdrachtnemer vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarin maatgevend.

6.5 Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde dienen te geschieden in overleg met opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd met betrekking tot de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde nadere voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of opdrachtnemer raadzaam wordt geacht.

7.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen mogen worden aangebracht.

7.4 Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken aan het gehuurde alsmede aan de in gebruik afgestane algemene ruimte(n) (zoals doch niet beperkt tot toiletten) worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

7.5 Op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient opdrachtgever het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaan making van iedere verandering die opdrachtgever daaraan mocht hebben aangebracht. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is opdrachtnemer gerechtigd om een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen ter waarde van de opdrachtsom.

Artikel 8 Toeleveranciers

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik maken van toeleveranciers (waaronder doch niet beperkt tot catering, audio/ visueel, techniek, en schoonmaak) binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan opdrachtnemer.

Artikel 9 Prijzen

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse kostenverhogende omstandigheden (dus omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst) aan opdrachtgever door te belasten.

9.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 10 Betalingen

10.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/ aanbieding/ overeenkomst.

10.2 Opdrachtgever is verplicht:

  • 100 % van de overeengekomen zaalhuur bij het definitief maken van de reservering en/of de totstandkoming van de overeenkomst te betalen;
  • 25% van de overeengekomen opdrachtsom exclusief zaalhuur als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen;
  • 90 % van de overeengekomen opdrachtsom exclusief zaalhuur dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald;
  • eventuele meer- of minderkosten worden door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen;
  • voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan opdrachtgever.;

10.3 De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de BTW.

10.4 De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

10.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

10.6 Opdrachtgevers vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van BTW.

AANSPRAKELIJKHEID/ OVERMACHT/ EPIDEMIEËN EN PANDEMIEË

Artikel 11 Aansprakelijkheid .

11.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.

11.2 Schade aan het gehuurde en/of schade aan of verlies van goederen in eigendom bij opdrachtnemer en/of bij door opdrachtnemer gecontracteerde leveranciers veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, etc., moeten door de opdrachtgever aan opdrachtnemer integraal worden vergoed.

11.3 Alles wat door of vanwege opdrachtgever in het gebouw en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen genodigden, het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar personeel. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld).

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.5 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

11.6 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van de opdrachtsom.

11.7 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens opdrachtnemer heeft dienen binnen 1 maand na einde huur, schriftelijk door opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

11.8 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 12: Epidemieën en/of pandemieën overheidsmaatregelen

12.1 Geen van beide partijen is – behoudens het hierna in onderstaand artikellid bepaalde - aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen als gevolg van epidemieën of pandemieën (zoals het uitbreken van het COVID-19-virus) die rechtstreeks van invloed zijn op de overeenkomst waardoor de uitvoering van de overeenkomst verboden of onmogelijk is (zoals een beperking van het aantal bezoekers/deelnemers).

12.2 Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 12.1, dan zullen partijen in gesprek gaan over de gevolgen en beslissen samen of het evenement (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog kan plaatsvinden op het afgesproken moment, dan wel kan worden uitgesteld.

12.3 Indien partijen geen overeenstemming bereiken over of het evenement alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of het evenement moet worden uitgesteld, kan elke partij de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen (hieronder valt annulering of ontbinding). Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd een voorschot van 50% van de overeengekomen opdrachtsom te behouden dan wel alsnog betaling te ontvangen van het voorschot van 50% van de overeengekomen opdrachtsom. Indien opdrachtgever niet als een goed opdrachtgever handelt in het kader van artikel 12.2 of 12.3, is opdrachtgever alsnog gehouden de volledig overeengekomen opdrachtsom terstond te voldoen.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Dit artikel heeft geen betrekking op epidemieën/ pandemieën waarop overheidsmaatregelen van toepassing zijn (zoals COVID-19).

13.2 Omstandigheden welke niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer (waaronder doch niet beperkt tot code rood voor de stad/ gemeente/ provincie waar het evenement plaatsvindt en/of voor de provincie(s) waar de bezoekers/ werknemers/ (toe)leveranciers)/opdrachtgever vandaan dient te komen), (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen (zowel van opdrachtnemer als van opdrachtgever), (iii) nationale rouw, (iv) geheel of gedeeltelijke onbereikbaarheid van de evenementen locatie en (v) ziekte van personeel of personeel van toeleveranciers, bijvoorbeeld in verband met een (griep)epidemie of pandemie)) geeft haar het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding van 50% van de overeengekomen opdrachtsom (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).

13.3 Een beroep op overmacht aan de zijde van opdrachtgever is uitgesloten.

ANNULERING / ONTBINDING

Artikel 14 Annuleringen

14.1 Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk te geschieden (en indien er meerdere lopende overeenkomsten bestaan tussen partijen vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst).

14.2.1 Wanneer er enkel sprake is van zaalhuur, dan dient opdrachtgever de volledige reeds betaalde zaalhuur te voldoen (met andere woorden: de betaalde zaalhuur wordt niet geretourneerd), in geval van annulering.

14.2.2 Wanneer er naast zaalhuur sprake is van andere dienstverlening (zoals organisatiewerkzaamheden, waaronder doch niet beperkt tot catering, artiesten, audio/ visueel, etc.), dan dient opdrachtgever naast de zaalhuur, de navolgende kosten aan opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering:
a) in de periode liggend voor 365 dagen voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
b) in de periode liggend tussen 364 dagen en 180 dagen voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
c) in de periode liggend tussen 179 en 90 dagen voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
d) in de periode liggend tussen 89 dagen en het aanvangsmoment, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de zaalhuur niet is meegerekend.
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

14.2.3 Wanneer er naast zaalhuur sprake is van andere dienstverlening (zoals organisatiewerkzaamheden, waaronder doch niet beperkt tot catering, artiesten, audio/ visueel, etc.), dan dient opdrachtgever naast de zaalhuur, de navolgende kosten aan opdrachtnemer te voldoen, in geval er geen overeenstemming is over de gehele overeenkomst1 en opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer:
a) in de periode liggend voor 365 dagen voor het aanvangsmoment, 30% van de opdrachtsom waarover partijen overeenstemming hebben, waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
b) in de periode liggend tussen 364 dagen en 180 dagen voor het aanvangsmoment, 50% van de opdrachtsom waarover partijen overeenstemming hebben, waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
c) in de periode liggend tussen 179 en 90 dagen voor het aanvangsmoment, 85% van de opdrachtsom waarover partijen overeenstemming hebben, waarbij de zaalhuur niet is meegerekend;
d) in de periode liggend tussen 89 dagen en het aanvangsmoment, 100% van de opdrachtsom waarover partijen overeenstemming hebben, waarbij de zaalhuur niet is meegerekend.
De opdrachtsom bedraagt de tussen partijen overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

14.3 Indien op het moment van annulering de schade van opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 14.2 in deze algemene voorwaarden – door (waaronder doch niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door opdrachtgever op opdrachtnemer (zullen) rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan dient opdrachtgever dit hogere bedrag aan opdrachtnemer te vergoeden.

14.4 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst

15.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, naast de wettelijke mogelijkheden voor ontbinding, indien:
a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
c) beslag wordt gelegd op het vermogen van opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
d) een grootschalig evenement in de Johan Cruijff ArenA met gebruikmaking van het veld en de tribunes wordt ingelast waaronder doch niet beperkt tot een voetbalwedstrijd van AFC Ajax, KNVB, UEFA en FIFA, een concert en een dance-event, wat plaatsvindt in de periode dat het gehuurde beschikbaar zou zijn voor opdrachtgever.

15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.3 Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor opdrachtgever.

Overige bepalingen

Artikel 16 Klachten / Reclameren en schriftelijk

16.1 Alle klachten en gebreken dienen binnen 24 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) door opdrachtnemer te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die opdrachtgever heeft te vervallen.

16.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden schriftelijk staat zal tevens worden bedoeld via e-mail.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

17.2 Hetgeen vermeld in artikel 17.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:
a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden;
b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
c) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Artikel 18 Beeldrecht en tekeningen

18.1 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij opdrachtnemer berusten.

18.2 Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij verwezen wordt naar artikel 17.1 in deze algemene voorwaarden, terug te vorderen.

18.3 Opdrachtnemer is gerechtigd geluid, foto - en/of beeldopnamen van het evenement te maken en dat materiaal – alsmede het logo van opdrachtgever – op haar website te plaatsen voor marketing doeleinden. Opdrachtnemer zal (een kopie van) het betreffende materiaal en het logo van opdrachtgever niet aan derden verstrekken.

Artikel 19 Toepasselijk recht en competentie

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

19.3 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.